Glasba cerkvenih redov na Slovenskem od 16. stoletja do njihove ukinitve

temeljni raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Med manj raziskana področja glasbene ustvarjalnosti, poustvarjalnosti in razširjanja glasbenega repertoarja - v obdobju protireformacijskih prizadevanj od konca 16. stoletja do reform Jožefa II. in dokončnega razpusta vrste samostanov na prehodu v 19. stoletje - sodi glasba v cerkvenih redovih (pri jezuitih, frančiškanih observantih, minoritih, kapucinih, a tudi manj znanih piaristih, pavlincih idr.). V okviru projektne raziskave bo najprej sistematično popisano in obdelano glasbeno gradivo, ohranjenego na ozemlju današnje Republike Slovenije (glasbeni rokopisi in tiski), ki pripada raznim cerkvenim redovom. Sledila bo raziskava in ocena vpliva protireformacijskega gibanja na glasbena prizadevanja v takratnih slovensko govorečih področjih, s posebnim ozirom na glasbeno ustvarjalnost v okviru redov in repertoar, ki se je izvajal pri samostanskih pobožnostih in n vzgojne namene. Raziskava bo vključevala komparativno analizo gradiva posameznih cerkvenih skupnosti v sosednjih ali drugih z našim ozemljem povezanih srednjeevropskih dežel, kot so na primer Hrvaška, druge avstrijske pokrajine, Češka, Moravska in nekatere južnonemške dežele, ter tudi Italija kot središče, iz katerega se je v obravnavanem obdobju širila glasbena literatura. Študij bo osredotočen na pretok glasbe v okviru posameznih redov, izmenjavi med redovi in z drugimi neredovnimi cerkvenimi ustanovami ter s posvetnimi središči. Kot model bodo natančneje obravnavana glasbena prizadevanja jezuitskega reda, njihovega sistema glasbene vzgoje, glasbene aktivnosti kolegija (vključno z gledališkimi predstavami gojencev) in glasbena ustvarjalnost nekaterih redovnikov, še posebno Janeza Krstnika Dolarja (Kamnik ok. 1620-Dunaj 1673). Upoštevajoč vse obstoječe in potencialno novo odkrite podatke, bo revalorizirana Dolarjeva biografija. Na podlagi študija sodobnih teoretičnih traktatov, glasbene zapuščine njegovih evropskih sodobnikov in komparativne modalne analize bo izdelana študija Dolarjevih kompozicijskih tehnik.


Rezultati

Izbrani bibliografski rezultati:

ZNANSTVENE RAZPRAVE

KOKOLE, Metoda. Sacred music in "Capo d'Istria" in the 17th century. V: COLZANI, Alberto (ur.), LUPPI, Andrea (ur.), PADOAN, Maurizio (ur.). Barocco padano 4: atti del XII Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-XVIII, Brescia, 14-16 Iuglio 2003, (Contributi musicologici del Centro Ricerche dell'A.M.I.S., 16). Como: A.M.I.S. [i. e.] Antiquae musicae Italicae studiosi. 2006, str. 225-261, ilustr. [COBISS.SI-ID 25618989]

KOKOLE, Metoda. Opera omnia Gabriella Pulitija in njegovi moteti iz koprskega razdoblja. V: MIHANOVIĆ-SALOPEK, Hrvojka (ur.). Istra u umjetnosti i znanstvenim disciplinama od 15. do 17. stoljeća: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Puli, Rovinju i Kanfanaru od 28. lipnja do 1. srpnja 2004 (u sklopu Dvigrad festivala, međunarodnog festivala rane glazbe, (Biblioteka Scientiae et Artes, knj. 1). Zagreb: Sveta glasba i Sveta glazba d.o.o. 2005, str. 35-47. [COBISS.SI-ID 512847129]

FRELIH, Darja. Glasba 18. in 19. stoletja v ohranjenih rokopisih ljubljanskih Frančiškanov. De musica disserenda, ISSN 1854-3405. [Tiskana izd.], 2005, letn. 1, št. 1/2, str. 61-73. [COBISS.SI-ID 512701465]

FRELIH, Darja. The Franciscans on the territory of the present day Slovenia and the remains of their musical endeavours. V: KAČIC, Ladislav (ur.). Plaude turba paupercula Franziskanischer Geist in Musik, Literatur und Kunst : Konferenzbericht, Bratislava, 4. - 6. Oktober 2004. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. 2005, str. 343-350. [COBISS.SI-ID 512804377]

FAGANEL, Tomaž. Trije Kyrie - Dolarjev skladateljski vzorec. De musica disserenda, ISSN 1854-3405. [Tiskana izd.], 2005, letn. 1, št. 1/2, str. 29-60, note. [COBISS.SI-ID 512701209]

FAGANEL, Tomaž. Der Einfluß der slowenischen Jesuiten auf die musikalischen Zustände in Mitteleuropa im 17. Jahrhundert = Prispevek slovenskih jezuitov h glasbeni podobi Srednje Evrope v 17. stoletju. V: KLEMENČIČ, Ivan (ur.). Musikalische Identität Mitteleuropas: Bericht über das internationale Symposium vom 23. und 24. Oktober 2003 in Ljubljana = Glasbena identiteta Srednje Evrope : zbornik referatov z mednarodnega simpozija 23. in 24. oktobra 2003 v Ljubljani, (Muzikološki zbornik, Zv. 40, 1/2). Ljubljana: Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 2004, str. 249-256. [COBISS.SI-ID 23342125]

FAGANEL, Tomaž. Zur Entfaltung der Klassik im breiteren slowenischen Raum: der Beitrag der Franziskaner aus Novo mesto. V: KAČIC, Ladislav (ur.). Plaude turba paupercula Franziskanischer Geist in Musik, Literatur und Kunst: Konferenzbericht, Bratislava, 4. - 6. Oktober 2004. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. 2005, str. 351-357. [COBISS.SI-ID 512804633]


Ključne besede
Glasbeni repertoar
16. do 18. stoletje
cerkveni redovi
jezuiti
frančiškani observanti
minoritiRaziskovalna področja
Muzikologija H320