Glasbeni viri 16. do 18. stoletja s posebnim ozirom na slovenske primorske arhive

temeljni raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Glasbeno-komparativna analiza ohranjenih virov vseh krajevnih nahajališč je osnovni pogoj za jasnejšo in celostno podobo glasbenega in kulturnega življenja na območju današnje Republike Slovenije. Ohranjeni repertoar 16. do 18. stoletja je poleg sekundarnih virov (inventarji in drugi arhivski dokumenti) in dokumentov o domači ustvarjalnosti še vedno osnova za raziskovanje glasbene kulture preteklih stoletij na Slovenskem. Muzikalije, ki so se ohranile v slovenskih primorskih mestih, predvsem v obalnih Kopru, Piranu in Izoli, so bile do danes le delno in sumarično evidentirane in iz njih razvidni glasbeni repertoar - tako v okviru cerkvenih institucij kot repertoar posvetnega značaja - nikoli ni bil sistematično in komparativno obravnavan. Za razumevanje glasbenih tokov, ki so v obravnavanem obdobju potekali iz Italije proti vzhodu in severu, je nujno potrebno razjasniti vlogo obalnih mest in njihovih glasbenih ustanov, v katere je neposredno iz Italije pritekalo tako glasbeno gradivo kot splošni kulturni impulzi. Na drugi strani so za razumevanje slovenske glasbene dediščine prav tako pomembni tudi srednjeevropski viri, ki vsebujejo tudi skladbe slovenskih oz. s slovenskim prostorom povezanih glasbenikov obravnavanih obdobjih (npr. Daniela Lagkhnerja, Giacoma Gorzanisa, Gabrijela Plavca, Isaaca Poscha, Janeza Krstnika Dolarja itd.). Razširjenost glasbenih virov omenjenih ustvarjalcev v srednjeevropskih arhivih je bila doslej obravnavana različno intenzivno. Rezultati sistematičnih raziskav bi pripomogli k jasnejši predstavi o vpetosti teh skladateljev v evropski prostor. Namen projekta je poleg evidentiranja in analize starejšega primorskega repertoarja tudi aplikacija rezultatov raziskave v obliki izdelave elektronskih podatkovnih zbirk za splošno uporabo in priprava izbora najkvalitetnejšega rokopisnega gradiva iz primorskih arhivov v moderni notni obliki s komentarji za izvajanje. Gradivo bo uporabljeno za javne izvedbe glasbe iz "pozabljenih arhivov Slovenije" v organizaciji Muzikološkega inštituta ZRC SAZU in Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Tovrstna obdelava glasbenega gradiva iz primorskih arhivov bo lahko služila kot model muzikološke obdelave gradiva drugih slovenskih hranišč.


Rezultati

Izbrani bibliografski rezultati:

ZNANSTVENE RAZPRAVE

KOKOLE, Metoda. Sacred music in "Capo d'Istria" in the 17th century. V: COLZANI, Alberto (ur.), LUPPI, Andrea (ur.), PADOAN, Maurizio (ur.). Barocco padano 4 : atti del XII Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-XVIII, Brescia, 14-16 Iuglio 2003, (Contributi musicologici del Centro Ricerche dell'A.M.I.S., 16). Como: A.M.I.S. [i. e.] Antiquae musicae Italicae studiosi. 2006, str. 225-261, ilustr. [COBISS.SI-ID 25618989]

KOKOLE, Metoda. "Capo d'Istria Unica" e la musica sacra del Seicento istriano. V: Il sacro in musica = Sakralnost v glasbi : Venezia e Capodistria tra tempo e spazio = Benetke in Koper skozi čas in prostor : convegno finale, 28 giugno 2004. [Koper = Capodistria: Glasbena šola: = Scuola di musica; [Portogruaro]: Fondazione musicale Santa Cecilia; Venezia: Euterpe]. 2004, str. 7-28. [COBISS.SI-ID 23717165]

KOKOLE, Metoda (urednik, prevajalec). Tartini "maestro" narodov in kulturno življenje v obalnih mestih današnje Slovenije med 16. in 18. stoletjem : zbornik referatov z mednarodnega simpozija 7. in 8. aprila 2001 v Piranu = Tartini "maestro delle nazioni" e la vita culturale delle cittadine del Litorale tra i secoli XVI e XVIII : atti del convegno internazionale del 7 e 8 aprile 2001 in Pirano. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: = Centro di ricerca scientifica SAZU, 2002. 140 str., fotogr., note. [COBISS.SI-ID 119134976]

BAGARIČ, Alenka, FRELIH, Darja. Starejše muzikalije v knjižnici in arhivu minoritskega samostana v Piranu. V: DOLINAR, France M. (ur.), VOGRIN, Marjan (ur.). Sedem stoletij minoritskega samostana sv. Frančiška Asiškega v Piranu : 1301-2001. Ljubljana: Slovenska minoritska provinca sv. Jožefa. 2001, str. 335-352. [COBISS.SI-ID 18672685]

RAZSTAVA IN KATALOG

KOKOLE, Metoda, BAGARIČ, Alenka. La musica veneziana nell'Istria settentrionale : guida alla mostra. Ljubljana: Centro di Ricerche Scientifiche dell'Accademia Slovena delle Arti e delle Scienze, Casa Editrice ZRC, 2004. 47 str., ilustr., faksimili. [COBISS.SI-ID 129021440]

BAGARIČ, Alenka, KOKOLE, Metoda. Glasbena dediščina slovenskih obalnih mest do 19. stoletja : vodnik po razstavi. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2003. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 125716480]


Ključne besede
muzikologija
glasba na Slovenskem; glasbeni viri na Primorskem; glasbeni rokopisi in tiski; evidentiranje in analiza repertoarja
širjenje repertoarja; glasbena podatkovna zbirka; srednjeevropski glasbeni arhivi; priprava notnega gradiva za javno izvajanje