Repertoarna analiza starejšega glasbenega rokopisa v Sloveniji

temeljni raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Projekt bo usmerjen v temeljno vsebinsko analizo glasbenih rokopisov in tiskov do začetka 20. stoletja, hranjenih v slovenskih knjižnicah in arhivih. Na eni strani bo obsegal zgodovinski študij posamičnih glasbenih virov ali zbirk, na drugi primerjalno analizo celotnega gradiva z drugimi srednjeevropskimi oz. evropskimi repertoarji. Obsegal bo tudi indeksiranje vsebine posamičnih rokopisnih glasbenih virov oz. skupin virov in analizo indeksirane vsebine. Indeksiranje bo potekalo v obliki izdelovanja podatkovnih baz, ki bodo zajele vse bistvene podatke o posamičnih rokopisnih virih oziroma skupinah virov. Podatkovne baze bodo osnova za posamične študije, ki bodo skušale odgovoriti na vprašanja o obsegu in naravi starejših glasbenih repertoarjev na Slovenskem.


Rezultati

PODATKOVNA ZBIRKA

Indeks za rokopis NŠAL, Rkp 17, antifonal (približno 3700 vpisov), ki ga je leta 1491 spisal Ioannes von Werd

Indeks za gradual NUK, Ms 22 (približno 500 vpisov) iz 13. stoletja. Domnevno izvira iz samostana Bistra. Indeks podaja najosnovnejše podatke o vsebinskih enotah rokopisa: incipit, obliko, liturgični dan, v nekaterih primerih še modalno pripadnost in določitev diference.

Indeks za drugi del antifonala NŠAL, Rkp 18 (približno 3000 vpisov), ki izvira iz Kranja. Narejen je po metodologiji Cantus planus in daje za vsako od enot rokopisa osnovne glasbene in liturgične podatke.

ZNANSTVENOKRITIČNA IZDAJA

Opravljena je bila znanstvenokritična izdaja dveh oficijev: Helarijevi skupini in skupini Kancijev. Osem prepisov Helarjevega oficija in edini znani zapis Kancijevega so bili računalniško transkribirani; izdelan je bil seznam vseh besedilnih in glasbenih variant, na osnovi tega je bila pripravljena znanstveno-kritična redakcija besedila in glasbe. Ta obsega dve varianti Helarjevega oficija (eno iz Ogleja, drugo iz kranjskega antifonala), Kancijev oficij, seznam vseh besedilnih in glasbenih variant, redakcijo obeh pesniških besedil, abecedni seznam vseh spevov obeh oficijev in recenzijsko poročilo z obrazložitvijo transkripcijskih načel. Obenem z redakcijskih delom je nastajala daljša študija o obeh oficijih, njunih značilnostih ter območju njune širitve in poznavanja. Ob slednjem sklopu vprašanj je bilo raziskano razmerje med vsemi znanimi prepisi Helarjevega oficija in postavljena je hipoteza o njegovem izvoru in širitvi.

SNOJ, Jurij. Two Aquileian poetic offices, (Wissenschaftliche Abhandlungen, Musical studies, vol. 65/8). Ottawa: The Institute of Mediæval Music, cop. 2003. XXXV, 66 str., note. [COBISS.SI-ID 21269549]

MONOGRAFIJA

Nastali sta monografiji: Pisna podoba glasbe na Slovenskem (v soavtorstvu z G. Pompetom) in Gregorijanski koral: glasboslovni prikaz. V prvi je bila pozornost namenjena zlasti notaciji in tipološki pripadnosti ohranjenih glasbenih rokopisov kot glasbenih virov. V drugi monografiji je bila pozornost posvečena tistim vsebinskim segmentom, ki odražajo čas ali prostor ali so kako drugače izstopajoči. Knjigo zaključuje katalog, ki prinaša opisni seznam vseh doslej znanih srednjeveških glasbenih rokopisov, njihovih fragmentov kot tudi drugih srednjeveških glasbenih zapisov na Slovenskem.

SNOJ, Jurij, POMPE, Gregor. Pisna podoba glasbe na Slovenskem = Music in Slovenia through the aspect of notation. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. 297 str., ilustr., note. [COBISS.SI-ID 125716224]

SNOJ, Jurij. Gregorijanski koral : glasboslovni prikaz. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 1999. 260 str., ilstr., note. [COBISS.SI-ID 100661760]

RAZSTAVA

Za Svetovne glasbene dneve je bila zasnovana in realizirana razstava Pisna podoba glasbe na Slovenskem (skupaj z G. Pompetom), ki je prikazala okoli 300 izvirnih glasbenih oziroma skladateljskih zapisov od 11. do 21. stol.

DRUGO

SNOJ, Jurij. The poetic offices in the eastern part of the patriarchate of Aquileia. Studia musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2004, 45, fasc. 1/2, str. 213-224. [COBISS.SI-ID 23115053]

SNOJ, Jurij. Pesniški oficij Kancijev v antifonalu iz Kranja. V: SNOJ, Jurij (ur.), FRELIH, Darja (ur.). Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca = Essays presented to Jože Sivec. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2000, str. 43-64, note. [COBISS.SI-ID 13868333]

SNOJ, Jurij. Muzikološki vidik Stiškega rokopisa. V: GLAVAN, Mihael (ur.). Stiški rokopis, ([Zbirka Monumenta slovenica, 2]). Faksimile. Ljubljana: Slovenska knjiga, 1999, str. 55-62. [COBISS.SI-ID 20972845]

SNOJ, Jurij. Quis inventor musicae: Iubal and Pythagoras? : the Gregorian Chant in the history of East European music. V: KRAŠOVEC, Jože (ur.), WEISS, Peter (ur.). The interpretation of the Bible : the International Symposium in Slovenia, (Journal for the study of the Old Testament, Supplement series, 289). Sheffield: Sheffield Academic Press. cop. 1998, str. 1727-1738. [COBISS.SI-ID 10425645]

SNOJ, Jurij. Quis inventor musicae: Iubal and Pythagoras? : the Gregorian Chant in the history of West European music. V: KRAŠOVEC, Jože (ur.), WEISS, Peter (ur.). Interpretation of the Bible = Interpretation der Bibel = Interprétation de la Bible = Interpretacija Svetega pisma. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Sheffield: Sheffield Academic Press. 1998, str. 1727-1738. [COBISS.SI-ID 9138989]


Ključne besede
glasba na Slovenskem
glasbeni rokopisiRaziskovalna področja
Muzikologija H320