Dr. Katarina Šter

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-6665-8118

 • doktorica muzikoloških znanosti in univ. dipl. literarna komparativistka
 • magistra specializirane glasbene izvajalske prakse
 • predsednica Znanstvenega sveta Muzikološkega inštituta
 • članica uredniških odborov mednarodne znanstvene revije De musica disserenda in spletne zbirke monografij Slovenska glasbena dediščina

 +386(0)14706217

katarina.ster@zrc-sazu.siPodročje raziskav: liturgično enoglasje, srednjeveške monastične glasbene tradicije na Slovenskem, interdisciplinarne raziskave povezav med literaturo in glasbo

Raziskovalni interesi: raziskave Katarine Šter zajemajo predvsem liturgično enoglasje srednjeveških meniških redov, poseben poudarek velja predvsem skupnostim, ki so delovale na ozemlju današnje Slovenije. Sprva se je Katarina Šter posvečala predvsem srednjeveškim antifonarjem iz nekdanjih slovenskih kartuzij ter kartuzijanski liturgični in glasbeni tradiciji na splošno, v zadnjih letih pa je te raziskave razširila s primerjavami kartuzijanske in drugih liturgičnih tradicij. Njeno zanimanje je vseskozi veljalo tudi interdisciplinarnim raziskavam povezav med besedo in glasbo v starejši vokalni glasbi.

Drugo delo: Katarina Šter je članica različnih znanstvenih društev in uredniških odborov. Od leta 2006 je članica Koordinacijskega ter Uredniškega odbora Historičnega seminarja Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, od leta 2012 pa je članica uredniškega odbora mednarodne muzikološke znanstvene revije De musica disserenda (glavna in odgovorna urednica 2018–2019) ter serije e-monografij Slovenska glasbena dediščina. Obenem je glavna in odgovorna urednica mednarodne muzikološke znanstvene revije Muzikološki zbornik (od 2020; urednica recenzij od 2016). Uredila in souredila je več monografij Historični seminar ter tri številke revije De musica disserenda. Je tudi članica Slovenskega muzikološkega društva in Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja.

Srebrni znak ZRC SAZU (2012)
Štipendija Švicarske nacionalne znanstvene fundacije (2016)
Štipendija odličnosti Švicarske zvezne vlade (2014–2015)
Štipendija ZRC (2009; Lyon, Francija)
Štipendija Štajerske deželne vlade Go Styria! (2007–2008)

Izbrane publikacije (2015–2020):

 • “The ‘Prague Group’ of Music Manuscripts from the Charterhouses Žiče (Seitz) and Jurklošter (Geirach).” V Sammeln, Kopieren, Verbreiten: Zur Buchkultur der Kartäuser gestern und heute, Analecta cartusiana 337, ur. S. Excoffon and C. Zermatten, 491–510. Kartause Ittingen and Saint-Etienne: 2018.
 • “Kdo je Begunka pri zibeli: Nekaj misli ob Lajovčevem samospevu.” [“Who is the Refugee by the Cradle: Some thoughts on Lajovic’s song.”] Muzikološki zbornik 54, št. 1 (2018): 31–48. doi: 10.4321/mz.54.1.31-48 http://bit.ly/2IfeGb9
 • “Mary Magdalene, the Apostola of the Easter Morning: Changes in the Late Medieval Carthusian Office of St Mary Magdalene.” Muzikološki zbornik 53, št. 1 (2017): 9–53. doi: 10.4321/mz.53.1.9-53 http://bit.ly/2Ti8o0z
 • “Nekateri vidiki povezovalne vloge glasbe v poznosrednjeveških provincah kartuzijanskega reda.” [“Certain aspects on the integrating role of music in the late medieval provinces of Carthusian Order on the example of Alemania Superior.”] Arhivi: Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije zbornik 40, št. 2 (2017): 199–216. http://bit.ly/2TjuIHq

 

Izbrane starejše publikacije:

 • “Resacralization of the sacred: Carthusian liturgical plainchant and (re)biblicization of its texts.” Muzikološki zbornik 50, št. 2 (2014): 157–180. http://bit.ly/3cqVB3E
 • Srednjeveški koral v kartuziji Žiče: Pogled skozi oči najstarejšega samostanskega antifonarja. Elektronska izdaja. Slovenska glasbena dediščina, 3. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:skkz/VIEW
 • “Koralni rokopisi slovenskih kartuzij.” V Zgodovina glasbe na Slovenskem 1: Glasba na Slovenskem do konca 16. stoletja, Jurij Snoj, 137–217. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.
 • “Between uniformity and diversity: Medieval antiphoners of the Charterhouse Žiče in the University Library of Graz.” V: Kartäusisches Denken und daraus resultierende Netzwerke vom Mittelalter bis zur Neuzeit, Analecta cartusiana, 276/5, ur. James Hogg, 111–144. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Salzburg, 2012.
 • “Variantna intonacija osmega psalmovega tona v kartuzijanski liturgični tradiciji.” De musica disserenda 7, št. 2 (2011): 75–93. http://bit.ly/32KxyrX
Cerkveni glasbeni fondi slovenskih obalnih mest ( temeljni_raziskovalni • 01. julij 2007 - 30. junij 2010)
Didaktični priročniki in glasbena vzgoja v 18. stoletju ( temeljni_raziskovalni • 01. maj 2009 - 30. april 2012)
Raziskave slovenske glasbene preteklosti ( research programme • 01. januar 2009 - 31. december 2014)
Slovenska glasbena dela po 1918 ( temeljni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Obrazi in preobrazbe monastičnih glasbenih tradicij v srednjeveški Evropi: kartuzijanski koral v luči primerjav z izbranimi liturgičnoglasbenimi tradicijami ( podoktorski_raziskovalni • 01. avgust 2013 - 31. avgust 2016)
Stare tradicije v novih oblačilih: Glasbene in besedilne predelave v izvajalski praksi liturgične glasbe ( temeljni_raziskovalni • 01. julij 2019 - 30. junij 2022)

Katarina Šter je po študiju muzikologije in primerjalne književnosti z literarno teorijo na Univerzi v Ljubljani ter na Univerzi v Regensburgu diplomirala s temama iz koralnih uglasbitev v Bachovih kantatah ter iz Schillerjevih Pisem o estetskih vzgoji človeka. V času doktorskega študija muzikologije na Univerzi v Ljubljani se je kot mlada raziskovalka na Muzikološkem inštitutu ZRC SAZU pod mentorstvom dr. Jurija Snoja iz 18. stoletja študijsko preselila v čas srednjeveškega liturgičnega enoglasja, v gregorijanskem koralu pa se je izpopolnjevala tudi pri prof. Karlu Franzu Praßlu na Umetniški univerzi v Gradcu (Kunstuniversität Graz). Leta 2010 je doktorirala s tezo o poznosrednjeveški monastični recepciji liturgičnega enoglasja na primeru antifonarjev kartuzije Žiče ter za doktorsko delo prejela Srebrni znak ZRC SAZU za leto 2012.

Katarina Šter je znanstvena sodelavka Muzikološkega inštituta ZRC SAZU, kjer se posveča srednjeveškim glasbenim tradicijam monastičnih redov in koralnemu petju v različnih obdobjih glasbene zgodovine. Njeno posebno zanimanje velja tudi razmerju med besedami in glasbo v starejši vokalni glasbi. Na konferencah v Sloveniji in tujini je predstavila vrsto prispevkov ter v mednarodnih muzikoloških in drugih publikacijah objavila več razprav o žičkih glasbenih rokopisih, njena monografija o najstarejšem žičkem antifonarju pa je prejela nagrado ARRS Odlični v znanosti za leto 2013. V povezavi z raziskavami primerjav med kartuzijansko in drugimi liturgičnimi tradicijami je v akademskem letu 2014/2015 s podporo Štipendije za odličnost Švicarske zvezne vlade izvedla specializirano raziskavo na Scholi Cantorum v Baslu (Švica), kjer je s štipendijo za mednarodne raziskovalne obiske Švicarske nacionalne znanstvene fundacije (SNF) v sodelovanju z dr. Agnese Pavanello in Kelly Landerkin ponovno gostovala v letu 2016. Leta 2016 je uspešno zaključila podoktorski projekt ARRS Obrazi in preobrazbe monastičnih glasbenih tradicij: Kartuzijanski koral v luči primerjav z izbranimi liturgičnoglasbenimi tradicijami (ARRS Z6-5562), v letu 2019 pa je začela z vodenjem projekta Stare tradicije v novih oblačilih: Glasbene in besedilne predelave v izvajalski praksi liturgične glasbe (ARRS J6-1809; glej zgoraj). Aktivna je tudi kot članica različnih znanstvenih društev in uredniških odborov (glej zgoraj).

Katarina Šter deluje tudi kot pevka starejše vokalne glasbe. Leta 2019 je na Scholi cantorum v Baslu v razredu Kathleen Dineen magistrirala iz petja – izvajalske prakse srednjeveške in renesančne glasbe. Vodila je več vokalnih zasedb, med drugimi vokalno skupino insula memoriae, ki se posveča izvajanju gregorijanskega korala in renesančne glasbe, obenem pa je članica mednarodne glasbene zasedbe The Obsidian Collective. Ob koncertni dejavnosti vodi tudi delavnice gregorijanskega korala za poklicne in ljubiteljske glasbenike.

Raziskovalna področja
Muzikologija H320