Dr. Marko Juvan

Znanstveni svetnik na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU; redni profesor na Univerzi v Ljubljani in na Podiplomski šoli ZRC SAZU.+386 1 47 06 305

marko.juvan@zrc-sazu.si
Literarna teorija, literarni diskurz, literarno polje, svetovni literarni sistem, male in periferne literature; literatura in prostor, literarna geografija; intertekstualnost, interdiskurzivnost, kulturni transfer, transnacionalna komparativistika; literarni procesi, kanon, kulturni spomin; literatura in kulturni nacionalizem; teorija literarnega zgodovinopisja in primerjalne književnosti; slovenska književnost 19. in 20. stoletja v primerjalnem kontekstu

Priznanje Antona Ocvirka (2018)
Zlati znak ZRC SAZU za izjemne raziskovalne dosežke (2014)
Članstvo v Academia Europaea (2012)
Državno priznanje za mlade raziskovalce (1991)

Ur.: Med majem 68 in novembrom ’89 : transformacije sveta, literature in teorije. Ljubljana: Založba ZRC, 2021.

Worlding a Peripheral Literature. London: Palgrave Macmillan, 2019.

Hibridni žanri: študije o križancih izkustva, mišljenja in literature. Ljubljana: LUD Literatura, 2017.

Imaginarij Krsta v slovenski literaturi. Druga, popravljena in dopolnjena izdaja. Ljubljana: Založba ZRC, 2016.

Ur.: Prostori slovenske književnosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2016.

Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.

Ur.: Svetovne književnosti in obrobja. Ljubljana: Založba ZRC, 2012.

Literary Studies in Reconstruction: An Introduction to Literature. Frankfurt ob Majni idr.: Peter Lang, 2011.

History and Poetics of Intertextuality. West Lafayette (IN): Purdue University Press, 2008.

Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.

Vezi besedila. Ljubljana: LUD Literatura, 2000.

Intertekstualnost. Ljubljana: DZS, 2000.

Domači Parnas v narekovajih: Parodija in slovenska književnost. Ljubljana: LUD Literatura, 1997.

Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju ( temeljni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Maj 68 v literaturi in teoriji: zadnja sezona modernizma v Franciji, Sloveniji in svetu ( temeljni_raziskovalni • 01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope: komemorativni kulti, kanonizacija in kulturni spomin ( temeljni_raziskovalni • 01. oktober 2014 - 30. september 2017)
Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z geografskim informacijskim sistemom ( temeljni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
»Slovenska« svetovna književnost: umeščanje svetovne književnosti v nacionalni literarni sistem ( temeljni_raziskovalni • 01. maj 2010 - 30. april 2013)
Islandski in slovenski kulturni svetniki ( bilateralni • 29. september 2009 - 31. december 2010)
Primerjalne raziskave češkega in slovenskega literarnega polja v srednjeevropskem kontekstu ( bilateralni • 01. januar 2007 - 31. december 2008)

Marko Juvan (1960, Ljubljana), znanstveni svetnik na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, redni profesor slovenske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in član Academia Europaea. 1985 je diplomiral iz slovenistike in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, 1993 pa prav tam doktoriral. Poleg več krajših izpopolnjevanj na Poljskem in v Nemčiji je bil 1990 en semester podiplomski študent na Univerzi v Tübingenu. 1986 se je zaposlil kot mladi raziskovalec in asistent na Oddelku za slavistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od 1994 poučuje literarno teorijo in slovensko književnost na isti fakulteti, od 2007 kot redni profesor. 1996 se je zaposlil kot raziskovalec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. V letih 2011–2020 je bil predstojnik tega inštituta.

Ukvarja se z literarnim diskurzom, medbesedilnostjo, razmerjem med slovensko književnostjo in svetovnim literarnim sistemom, vlogo kulturnega nacionalizma v obdobju romantike in s prostorsko literarno vedo. Nastopil je na konferencah po Evropi, v Severni Ameriki, Aziji in Avstraliji, bil gostujoči profesor v Zagrebu in Brnu ter predaval še na nekaj evropskih univerzah. V okviru Slovenskega društva za primerjalno književnost, ICLA/AILC in REELC/ENCLS je organiziral oziroma soorganiziral več mednarodnih konferenc, npr. »Kako pisati literarno zgodovino danes?«, »Primerjalna književnost v 20. stoletju«, »Knjiga: Ekonomija kulturnih prostorov«, »Perspectivizing World Literatures« in »Prostorski obrat v literarni vedi«. Bil je član uredništev Jezika in slovstva  in Slavistične revije, še vedno pa je v uredništvih revij Primerjalna književnost, arcadia, CLCWebContext, Literaturna mis”l, Colloquia Comparativa Litterarum in Slavica litteraria ter knjižne zbirke Studia litteraria. Bil je predsednik Slovenskega društva za primerjalno književnost (2002–2006), po dva mandata pa član Izvršnega odbora REELC/ENCLS (2007–2011) in Odbora za literarno teorijo ICLA/AILC (2008–2014). Od leta 2012 naprej je član Evropske akademije (Academia Eropaea), kjer je v letih 2013–2017 deloval v Odboru sekcije za literarne in gledališke študije. 2019 je bil izvoljen v Izvršni odbor ICLA/AILC. Poleg številnih člankov in poglavij v znanstvenih monografijah je objavil več samostojnih knjig.

Raziskovalna področja
Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390

Ključne besede
slovenska literatura
metodologija literarne vede
kulturni nacionalizem
literarni kanon
intertekstualnost
literarna geografija
svetovni literarni sistem
literarni diskurz
literarna teorija