Raziskave slovenske glasbene preteklosti

(brez)
Osnovni Podatki

Opis

V preteklih desetletjih so se slovenski glasbeni zgodovinarji ukvarjali predvsem s specialnimi temami iz slovenske glasbene zgodovine. Za naslednje šestletno obdobje je predviden nov sintetični prikaz, v katerem bo strnjeno vse doslejšnje vedenje o zgodovini glasbe na Slovenskem. Zgodovinski razpon nove zgodovine glasbe na Slovenskem bo segal od prazgodovine do sodobnosti; med drugim bo nova zgodovina vključevala prikaz sledov glasbe v arheoloških najdiščih, srednjeveško koralno enoglasje, prikaz glasbenega dogajanja v obdobju renesanse, baroka in klasicizma, nastop slovenske nacionalne glasbe, delovanje slovenskih glasbenih institucij, glasbene smeri in ustvarjalce v 20. in 21. stol. Teoretična izhodišča nove zgodovine so se izoblikovala in preizkušala v teku dosedanjega raziskovalnega dela; v novi sintezi bo glasba na Slovenskem prikazana predvsem v svoji funkcijski vezanosti na zgodovinske družbene plasti in njihove diskurze. Po približni oceni bo nova zgodovina glasbe na Slovenskem obsegala okoli 1000 strani v treh knjigah. Poleg znanstvenega besedila z referencami bo vsebovala reprodukcije izbora virov ter vsa tista pomagala, ki bodo omogočala hiter dostop do različnih vsebinskih sklopov ter posameznih podatkov.


Ključne besede
glasbena teorija
glasba
zgodovina
srednji vek
renesansa
barok
klasicizem
romantika
moderna
glasba 20. stol.
modernizem
zgodovinska avantgarda
popis virov
bibliografijaRaziskovalna področja
Muzikologija H320